Reklamačný poriadok

Realitná kancelária AZ PROPERTY s.r.o  vydala tento reklamačný poriadok v súlade s aktuálnym reklamačným poriadkom a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR podľa zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, ktorý upravuje práva klientov na reklamáciu kvality poskytovaných služieb:

 1. Realitná kancelária AZ PROPERTY s.r.o , ako právnická osoba podniká na území Slovenskej republiky v oblasti sprostredkovania predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť). Je zapísaná v Obchodnom registri SR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 67505/B, IČO: 45 724 512. Adresa prevádzky pre uplatňovanie reklamácií je: Panenská 22, 811 04 Bratislava, mobilný kontakt: 0903 323 299.
 2. Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba (ďalej len “klient”), ktorej realitná kancelária AZ PROPERTY s.r.o poskytuje služby spojené so sprostredkovaním predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností. Prípadne iné služby spojené s realitnou činnosťou (ďalej len “služby”).  Klient v má právo v prípade nespokojnosti, na služby poskytované realitnou kanceláriou AZ PROPERTY s.r.o. podať “reklamáciu”.
 3. Reklamáciu môže klient podať písomne, osobne na adrese prevádzky alebo e-mailom na adresu na: office@azproperty.sk prostredníctvom reklamačného formulára. Reklamačný formulár bude klientovi na požiadanie zaslaný na jeho e-mailovú adresu alebo dodaný v papierovej forme v kancelárii AZ PROPERTY s.r.o. Klient je povinný k reklamácii priložiť všetky dokumenty a dôkazy, ktoré preukazujú jeho tvrdenia.
 4. Reklamácia bude realitnou kanceláriou AZ PROPERTY s.r.o. vybavená bez zbytočného odkladu ale najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa podanie reklamácie. V prípade ak sa realitná kancelária AZ PROPERTY s.r.o. nedohodne s klientom inak.
 5. Realitná kancelária AZ PROPERTY s.r.o. spíše s klientom o každej uplatnenej reklamácii reklamačný protokol, pričom má klient nárok na jeho kópiu.
 6. Reklamáciu môže realitná kancelária AZ PROPERTY s.r.o. uznať alebo zamietnuť.
 7. Pokiaľ reklamáciu realitná kancelária AZ PROPERTY s.r.o. uzná za oprávnenú, bude o nej bezodkladne informovať klienta. Následne vykoná na svoje náklady úkony aby nežiaduci stav odstránila k čo najväčšej spokojnosti klienta. Ak nastane skutočnosť, že nežiadúci stav nebude možné odstrániť, klient môže požadovať primeranú zľavu z odplaty za poskytnutie služieb alebo mu realitná kancelária AZ PROPERTY s.r.o. nanovo poskytne predmetnú službu.
 8. Ak realitná kancelária AZ PROPERTY s.r.o. zamietne reklamáciu bude o tom bezodkladne informovať klienta a uvedie dôvod zamietnutia. Dvôvod zamietnutia bude zaslaný klientovi aj písomne. V prípade nespokojnosti so zamietnutím reklamácie má právo klient podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa §12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
 9. Na základe zistení z reklamačných protokolov oprávnených reklamácií sa bude realitná kancelária AZ PROPERTY s.r.o. usilovať o prijatie opatrení aby predchádzala a zamedzila ich opakovaniu.
 10. Všetky poskytnuté podklady a osobné údaje v reklamačnom konaní podliehajú ochrane osobných údajov klientov v súlade s právnymi predpismi SR. A v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
 11. Tento reklamačný poriadok je záväzný aj pre všetkých členov realitnej kancelárie AZ PROPERTY s.r.o. a nadobúda účinnosť 14. 9. 2010.
© 2024 AZ PROPERTY s.r.o – realitná kancelária