Daň z nehnuteľností a čo potrebujete vedieť

Odovzdanie priznania k dani z nehnuteľností pre fyzické a právnické osoby, ktorým v minulom roku vznikla/zanikla daňová povinnosť, sa blíži. Pripravili sme pre vás sumarizáciu informácií, ktoré vám pomôžu ho správne podať, ak ste tak už neurobili.


Kto podáva priznanie k  dani z nehnuteľností?

• Fyzická osoba, ktorej pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku, a to do 31.1.2023.
• Právnická osoba, ktorej pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku, a to do 31.1.2023.
• Dedič a vydražiteľ v priebehu zdaňovacieho obdobia, a to do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti (viď nižšie).


Kedy vzniká povinnosť podať priznanie?

Daň z nenuteľností vzniká v prípadoch:
• kúpa nehnuteľnosti
• predaj nehnuteľnosti
• darovanie nehnuteľnosti
• nadobudnutie nehnuteľnosti darovaním
• nadobudnutie nehnuteľnosti dedením
• nadobudnutie nehnuteľnosti dražbou
• vyporiadanie BSM po rozvode
• získanie právoplatného stavebného povolenia
• získanie právoplatné kolaudačného rozhodnutia
• zmena v užívaní stavby, bytu alebo nebytového priestoru
• odstránenie stavby
• pozemkové úpravy
• uzavretie nájomného vzťahu so Slovenským pozemkovým fondom
• uzavretie dlhodobého nájomného vzťahu k pozemku
• zmena výmery a druhu pozemku

Priznanie podáva fyzická a právnická osoba, ktorej pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku.


Komu a dokedy sa podáva priznanie?

Priznanie sa podáva príslušnému správcovi dane.

• Fyzická alebo právnická osoba, ktorej v minulom roku vznikla/zanikla daňová povinnosť, má podať daňové priznanie do 31.1. 2023.
• Fyzická osoba, ktorá nadobudla nehnuteľnosť v dedičskom konaní, má podať daňové priznanie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Tá začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni právoplatnosti osvedčenia o dedičstve.
• Fyzická a právnická osoba, ktorá nadobudla nehnuteľnosť vydražením, má podať daňové priznanie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Tá vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom.


Ako vyplniť a podať priznanie?

Daňové priznanie sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré je rovnaké pre fyzické aj právnické osoby. Vyplniť a podať ho môžete dvomi spôsobmi:

• V papierovej forme prostredníctvom tlačiva, ktorého vzor ustanovuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Riadne vyplnené tlačivo je potrebné odovzdať osobne, ustanoviť zástupcu alebo ho zaslať poštou.

• V elektronickej forme prostredníctvom elektronického formulára. Aby ste mohli formulár podpísať a odoslať je potrebné prihlásenie občianskym preukazom (EID karta) na portály.


Aké sú sadzby dane z nehnuteľností za rok 2022?

Sadzby sú určené na základe katastrálnych území hlavného mesta.


Aké sú daňové úľavy pre fyzické osoby?

Zníženie dane z pozemkov:

• O 50% dane na pozemky, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby staršie ako 65 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu

Zníženie dane zo stavieb a zníženie dane z bytov:

• O 60% dane, stavby na bývanie a byty  vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 65 rokov alebo držiteľov preukazov fyzickej osoby s ŤZP alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.

• O 50% dane, na garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.

Pri súbehu znížení dane sa uplatní výhodnejšie zníženie dane:

• Fyzická osoba uplatní nárok na zníženie podaním priznania k dani z nehnuteľností alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane, najneskôr v lehote na podanie priznania. V roku 2023 do 31.1.2023, inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká.

Zníženie dane u fyzických osôb starších ako 65 rokov:

• U fyzických osôb starších ako 65 rokov sa automaticky poskytne zníženie dane zo stavieb na bývanie a dane z bytov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.


Kompletný návod na vyplnenie a podanie daňového priznania k dani znehnuteľností nájdete tu.


Zdroj: bratislava.sk

#dan z nehnutelnosti #predaj nehnutelnosti Bratislava #prenajom nehnutelnosti Bratislava #realitna kancelaria Bratislava

© 2024 AZ PROPERTY s.r.o – realitná kancelária