Príjem z prenájmu nehnuteľnosti a povinné zdaňovanie

Nákup nehnuteľnosti za účelom prenajímania je výhodná dlhodobá investícia. Aby fungovala v zhode s vašim investičným plánom, je dôležité nájsť si vhodných nájomcov a podpísať profesionálne pripravené nájomné zmluvy v súlade so zákonom o krátkodobom prenájme bytu.

Aké legislatívne povinnosti budete ako prenajímateľ mať? Pripravili sme pre vás sumarizáciu informácií o povinnej registrácii, zdaňovaní príjmu z prenájmu, uplatnení výdavkov či možnosti zaradania nehnuteľnosti do obchodného majetku.

Povinnosť registrácie prenajímateľa

Ak majiteľ prenajme na území SR nehnuteľnosť a nie je registrovaný na príslušnom daňovom úrade ako vykonávateľ podnikateľskej alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, vzniká mu povinnosť registrácie. Tá musí prebehnúť v lehote do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom nehnuteľnosť prenajal. Ak prenajíma iba pozemok, registrovať sa nemusí.

Prenájom nehnuteľnosti a povinné zdaňovanie

Majiteľ má ako fyzická osoba prenajímajúca nehnuteľnosť na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy povinnosť priznať tento príjem v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb.

Daňovú povinnosť z dosiahnutých príjmov z prenájmu je povinný vysporiadať osobne podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2022, ak súhrn všetkých jeho zdaniteľných príjmov presiahne sumu 2 289,63 Eur.

Príjem z prenájmu nehnuteľnosti je oslobodený od dane z príjmov, ak nepresiahol výšku 500 Eur za príslušné zdaňovacie obdobie.

Zdaniteľné príjmy z prenájmu nehnuteľnosti (po odpočítaní sumy oslobodenia vo výške 500 Eur) sa uvádzajú v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby.

Uplatnenie prevádzkových výdavkov

Pri príjmoch z prenájmu nehnuteľnosti si majiteľ môže uplatniť len preukázateľné výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov z prenájmu na základe vedeného účtovníctva alebo evidencie vedenej podľa zákona o dani z príjmov.

Pri uplatňovaní oslobodenia vo výške 500 Eur si prenajímateľ musí výdavky prepočítať rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrňovaných do základu dane k celkovým príjmom.

Do výdavkov si môže majiteľ nehnuteľnosti zarátať iba skutočné náklady vynaložené na riadnu prevádzku nehnuteľnosti. Patria medzi ne výdavky na internetové pripojenie, elektrickú energiu, kúrenie, teplú a studenú pitnú a úžitkovú vodu, plyn, odvádzanie odpadovej vody, osvetlenie a upratovanie spoločných priestorov, prevádzka výťahu, odvoz odpadu, čistenie žúmp. Iné výdavky, napríklad platba do bytového fondu opráv, sa uplatniť nedajú.

Prenajímateľ pri príjmoch z prenájmu nehnuteľnosti nemôže vykázať daňovú stratu, výdavky môže uplatniť najviac do výšky príjmov z prenájmu nehnuteľnosti.

Nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov

Ak je prenajímaná nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, dosiahnutý príjem z prenájmu tejto nehnuteľnosti si môžu manželia rozdeliť v pomere, na akom sa dohodnú. Rovnakým pomerom si potom rozdelia daňové výdavky súvisiace s prenajímaním nehnuteľnosti. Obaja manželia si môžu uplatniť oslobodenie vo výške 500 Eur. 

Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka

Ak prenajímateľ dosiahol v zdaňovacom období len zdaniteľné príjmy z prenájmu nehnuteľností, tzv. pasívne príjmy, nemôže si znížiť základ dane odpočítaním nezdaniteľnej časti základu dane. Túto je možné uplatniť a odpočítať len od tzv. aktívnych príjmov, teda príjmov zo závislej činnosti, podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Zaradenie nehnuteľnosti do obchodného majetku

Majiteľ sa môže rozhodnúť, či prenajímanú nehnuteľnosť zaradí do svojho obchodného majetku. Má to svoje výhody, ale aj nevýhody. Tie závisia na viacerých  faktorov, ako napríklad kúpnej ceny a investičného zámeru. Je preto dobré zvážiť plány s nehnuteľnosťou do budúcnosti, tiež predpovede vývoja cien na realitnom trhu. Zhodnotiť plusy i mínusy a rozhodnúť sa, či sa zaradenie nehnuteľnosti do obchodného majetku oplatí.


Zaujal vás náš článok? Ak hľadáte investičnú nehnuteľnosť, radi vám pomôžeme.
Kontaktujte nás — radi sa o vašich predstavách dozvieme viac.


#dan z prenajmu nehnutelnosti #predaj nehnutelnosti Bratislava #prenajom nehnutelnosti Bratislava #realitna kancelaria Bratislava

© 2024 AZ PROPERTY s.r.o – realitná kancelária