Zásady spracovania a ochrany osobných údajov AZ PROPERTY s.r.o.

vlastníkom týchto webových stránok www.azproperty.sk je spoločnosť AZ PROPERTY s.r.o. so sídlom Panenská 22, 811 04 Bratislava, IČO: 45 724 512, DIČ: 202 312 1397, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., odd. Sro, vložka č.: 67505/B.

Spoločnosť AZ PROPERTY s.r.o. vyhlasuje, že všetky osobné údaje fyzických osôb (ďalej len „osobné údaje“) sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade s platnými predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Pri spracovávaní osobných údajov sa riadime právnymi predpismi, najmä nariadením GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov. Spracovávanie osobných údajov vždy prebieha iba v rozsahu danom konkrétnou službou alebo účelom spracovania.

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Osobným údajom a ich ochrane preto venujeme náležitú pozornosť. V týchto zásadách spracovania a ochrany osobných údajov vás chceme informovať o tom ako osobné údaje o vás zhromažďujeme a akým spôsobom ich ďalej využívame.

Pokiaľ hovoríme o „vás“, máme na mysli vás našich klientov a záujemcov o naše služby, ak ste s nami uzavreli zmluvu (sprostredkovateľskú, rezervačnú a pod.), alebo ak vám sprostredkúvame kúpu nehnuteľnosti alebo ste nás kontaktovali so záujmom o naše služby.

Zásady a pravidlá spracovania osobných údajov

Pri spracovávaní osobných údajov dbáme na dodržiavaní pravidiel:

Zákonnosť, transparentnosť a korektnosť
Vaše osobné údaje spracovávame korektne a zákonným a transparentným spôsobom.

Minimalizácia
Vaše osobné údaje spracovávame iba v primeranom, relevantnom a obmedzenom rozsahu a to vo vzťahu k účelu, na ktorý údaje spracovávame.

Účelové obmedzenia
Vaše osobné údaje zhromažďujeme výlučne pre určité, výslovne vyjadrené a legitímne účely a tieto osobné údaje nespracovávame ďalej spôsobom, ktorý je s týmito účelmi nezlučiteľný.

Obmedzenia uloženia
Vaše osobné údaje ukladáme vo forme umožňujúcej vašu identifikáciu po dobu nie dlhšiu ako je dôležité, pre ktorú osobné údaje spracovávame.

Integrita a dôvernosť
Zabezpečujeme ochranu vašich osobných údajov, ktoré spracovávame. Spracovávame vaše osobné údaje spôsobom, ktorý zaistí ich náležité zabezpečenie vrátane ochrany pomocou technických a organizačných opatrení pred neoprávneným či protiprávnym spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením. Používame vyspelé opatrenia fyzickej a elektronickej bezpečnosti.

Lokalizácia
Všetky vaše osobné údaje uchovávame na území Slovenskej republiky a neposúvame ich do krajín mimo Európskej únie.

V prípade, že budú osobné údaje odovzdané do krajín mimo Európskej únie alebo do krajín, ktoré nemajú zodpovedajúcu úroveň ochrany podľa platných zákonov a predpisov EÚ a vnútroštátnych predpisov o ochrane osobných údajov, uskutoční sa toto odovzdanie na základe výnimky vzťahujúcej sa na konkrétnu situáciu, alebo Spoloční správcovia zaistia, že sa poskytnú zodpovedajúce záruky, aby bola zaistená ochrana osobných údajov v súlade s GDPR, teda s čl. 42 ods. 2 GDPR.

Účel a rozsah spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame hlavne k dvom účelom a to k správe zmlúv a zmluvných vzťahov na jednej strane a k marketingovým a obchodným účelom na druhej strane. Určité údaje, ktoré môžu byť za istých okolností stotožnené s konkrétnymi fyzickými osobami, sú využívané technológiami cookies dolu preto špecifikujeme aj pravidlá platné pre tieto technológie.

K horeuvedeným účelom spracovávame nasledovné osobné údaje:

  • identifikačné a kontaktné údaje, najmä meno, priezvisko, rodné priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo, emailová adresa a pod.
  • podobizeň
  • bankové spojenie a číslo účtu v tvare IBAN
  • ďalšie údaje vyplývajúce z uzavretej zmluvy či zo zákona

Osobné údaje pre správu zmlúv a zmluvných vzťahov

V AZ PROPERTY s.r.o. spracovávame osobné údaje, ktoré sú obsiahnuté v zmluvách, ktoré ste s nami uzavreli, a osobné údaje, ktoré vyplývajú z priebehu plnenia týchto zmlúv. Ide hlavne (nie však výlučne) o kontaktné a identifikačné údaje o predmete zmluvy, ktoré môžu do určitej miery predstavovať tiež informácie o vašich majetkových pomeroch a údaje o priebehu zmluvného vzťahu vrátane obchodnej komunikácie s vami. Zoberte prosím na vedomie, že zmluva nemusí byť uzavretá iba písomne alebo môže ísť aj o vzťah založený ústnou zmluvou.

Prečo osobné údaje potrebujeme? Je prirodzené, že musíme spracovávať zmluvné osobné údaje, aby sme mohli plniť záväzky zo zmlúv a aby sme mohli vykonávať práva z týchto zmlúv a plniť zákonné povinnosti s tým súvisiace. Napr. podľa legislatívy o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu sme povinní v stanovených prípadoch identifikovať svojich zákazníkov a vykonávať určité kontrolné opatrenia, príslušné doklady sme povinní uchovávať po dobu 10 rokov.

Spracovávame tiež osobné údaje zo zmlúv, ktoré síce neuzavriete s nami, ale ktoré Vám sprostredkujeme. Ide o osobné údaje, ktoré sú potrebné na vysporiadanie sprostredkovateľského zmluvného vzťahu, ktorý máte snami dojednal alebo ktorý máme dohodnutý s Vašim zmluvným partnerom. Napr. pre náš nárok na províziu je podstatné, kedy a za akých podmienok došlo ku sprostredkovávanému predaju nehnuteľnosti, ako bola vysoká kúpna cena a kedy bola uhradená. Odkiaľ Vaše osobné údaje získavame? Osobné údaje určené pre správu zmlúv a zmluvných vzťahov získavame predovšetkým od Vás, ale podľa okolností ich môžeme dostať tiež z iného zdroja, napr. od Vášho zmluvného partnera, s ktorým uzatvárate zmluvu o kúpe nehnuteľností, alebo z katastra nehnuteľností. V tomto smere vždy postupujeme transparentne.

V prípade ak nedošlo alebo vôbec nedôjde k uzavretiu zmluvy, vaše osobné údaje môžeme spracovávať aj pred uzavretím zmluvy, a to preto, aby sa zmluva riadne uzavretá. Ak nedôjde k uzavretiu zmluvy v prípade, že sa nedohodneme alebo z iného dôvodu, budeme vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu spracovávať aj naďalej k prípadnému riešeniu predzmluvných otázok a zodpovednosti z toho vyplývajúce, vrátane plnenia právnych povinností s tým súvisiacich. Ako dlho osobné údaje spracovávame? Osobné údaje spracovávame a uchovávame po takú dobu, po ktorú môžu byť po právnej stránke podstatné pre realizáciu predmetného zmluvného vzťahu, tzn. do uplynutia premlčacích, prekluzívnych, reklamačných, uschovacích a iných obdobných lehôt stanovených právnymi predpismi alebo dohovormi zmluvných strán, a to do uplynutia poslednej z týchto lehôt; v konkrétnom prípade závisí lehota na posúdenie predmetného zmluvného vzťahu; spravidla však nie je dlhšia ako 10 rokov od realizácie resp. skončenia zmluvného vzťahu.

Osobné údaje pre marketingové účely

Osobné údaje pre marketingové účely spracovávame z nasledovných dôvodov: Osobné údaje o našich klientoch a ďalších osobách resp. potenciálnych záujemcoch, u ktorých môžeme predpokladať záujem o našu ponuku nehnuteľností, spracovávame preto aby sme ich mohli informovať o našej ďalšej ponuke a novinkách formou zasielania elektronických ponukových listov a iných obchodných oznámení. Osobné údaje za účelom vášho kontaktovania s našou novou ponukou alebo inými obchodnými oznámeniami spracovávame len vtedy, ak existuje rozumný predpoklad, že máte o našu ponuku záujem; to možno predpokladať najmä vtedy, ak ste alebo boli ak ste našimi zákazníkmi. Osobné údaje za účelom personalizácie rokovania spracovávame len vtedy, ak ste s nami mali obchodný kontakt v zmysle realizácie určitej ponuky alebo rokovaní alebo prejaveného záujmu o takúto ponuku.

Rešpektujeme pravidlo, že využiť vašu emailovú adresu na zasielanie obchodných oznámení je možné, len ak ste nám ju oznámili ako náš klient alebo ak ste nám k využitiu svojej emailovej adresy na tento účel dali súhlas. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať pre formu, akú to možno urobiť, pozri odsek tohto dokumentu pod názvom „Vaše práva“. V každom prípade vám v každom emailovom obchodnom oznámení dávame jednoduchú a zreteľnú možnosť odmietnuť ďalšie zasielanie obchodných informácií formou elektronickej odhlášky.

Odkiaľ získavame Vaše údaje

  • z našich zmluvných vzťahov s vami,
  • z údajov, ktoré nám adresujete, prostredníctvom emailov, online formulárov, reakcií z realitných portálov, reakcií zo sociálnych sietí, telefonicky a pod.
  • prostredníctvom referencií alebo odporúčaní od našich klientov, ktorí vás odkážu na nás ako sprostredkovateľa
  • pri vybraných príležitostiach z verejne dostupných zdrojov ako napr. kataster nehnuteľností a pod.

Vaše práva

Máte právo získať od nás potvrdenie, či vaše osobné údaje spracovávame alebo nie. V kladnom prípade máte právo na prístup k spracovávaným osobným údajom a na informácie o podrobnostiach spracúvaní a zdrojoch osobných údajov. Ak ste nám poskytli osobné údaje na základe svojho súhlasu alebo v súvislosti s plnením zmluvných záväzkov a ak ide o osobné údaje spracúvané automatizovane, máte právo ich obdržať v štruktúrovanom, bežne používanom formáte. Takisto máte právo na opravu, vymazanie a obmedzenia spracovávanie údajov. Máte právo, aby sme bez zbytočného odkladu opravili vaše nepresné osobné údaje, to sa týka tiež doplnenie neúplných osobných údajov. Ste ďalej oprávnení požadovať, aby sme vymazali vaše osobné údaje, ak nemáme dostatočný právny dôvod na spracovávanie (napr. ak ste vzniesli námietku proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu). Máte právo tiež namietať proti spracovávaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu s tým, že osobné údaje nebudú na tento účel ďalej spracované. Akým spôsobom môžete svoje práva uplatniť a akým spôsobom vašu žiadosť vybavíme? Svoje práva ste oprávnený uplatniť akoukoľvek formou, ktorá zrozumiteľne sprostredkuje obsah vašej žiadosti. Oznámenia alebo námietky nám prosím posielajte elektronickou formou na email: gdpr@azproperty.sk Ak nás požiadate o prijatie určitého opatrenia, poskytneme Vám informácie o prijatých opatreniach, a to bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti; túto lehotu je možné v nevyhnutných prípadoch predĺžiť až o dva mesiace, o čom musíte byť včas informovaní. Akým spôsobom sa môžete brániť? Ak cítite by sa byť dotknutí na svojich právach v súvislosti s tým, ako spracovávame Vaše osobné údaje, môžete sa obrátiť so sťažnosťou na: Úrad na ochranu osobných údajov, na adrese: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel.: 2/3231 3220 web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/Máte tiež právo podať občianskoprávnu žalobu na súd a domáhať sa súdnej ochrany.

Partneri

© 2019 AZ PROPERTY s.r.o – realitná kancelária