Daň za psa a všetky potrebné informácie

Ak máte štvornohého priateľa, staršieho ako šesť mesiacov, musíte za neho platiť daň obci alebo mestu. Všetko čo potrebujete vedieť a ako postupovať sa dozviete v tomto článku.

Kedy vzniká daňová povinnosť?

Pri dani za psa sa daňové priznanie podáva počas celého roka a to vtedy, keď vznikne povinnosť kúpou či zaobstaraním si psa. Ak je starší ako šesť mesiacov, majiteľ musí jeho vlastníctvo priznať obci alebo mestu.

Vlastníkovi vzniká daňová povinnosť od začiatku mesiaca po tom mesiaci, kedy psa ku sebe nasťahoval. Daňové priznanie sa vyplní na predpísanom tlačive do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Tlačivo by malo byť dostupné na webstránke obce či mesta. Táto povinnosť je jednorazová a nie je potrebné ju opakovať.

V prípade, že vznikne alebo zanikne daňová povinnosť po podaní daňového priznania kúpou ďalšieho psa či úmrtím psa, majiteľ je povinný podať do 30 dní od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti čiastkové daňové priznanie, na rovnakom tlačive. Uvádzajú sa v ňom iba zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu.

Ak nenastanú žiadne zmeny po podaní daňového priznania, v ďalších zdaňovacích obdobiach sa daňové priznanie nepodáva. Povinnosť platiť daň za psa zaniká na konci mesiaca, kedy už majiteľ žiadneho psa nevlastní.

Ako sa platí daň za psa?

Daňové priznanie za psa sa podáva vždy v obci alebo meste. To však neplatí v Bratislave, kde daň za psa podlieha jednotlivým mestským častiam.

Priznanie sa podáva kedykoľvek počas roka, daň sa však platí len raz ročne. Na začiatku januára daného roka ju obec či mesto vyrúbi podľa stanovenej sadzby za jedného psa na jeden rok.

Daň za psa musí majiteľ zaplatiť do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o jej výške. Správca dane môže určiť, že daň do výšky 5 eur nebude vyrubovať ani vyberať. Ak majiteľ nemôže zaplatiť daň naraz, môže sa s príslušným úradom dohodnúť na splátkach.

Vlastník, ktorý si kúpil či osvojil psa počas zdaňovacieho obdobia a nemal ho doma celých 12 mesiacov, bude platiť nižšiu daň. Obec mu vyrubí len pomernú časť dane za mesiace, kedy bol pes skutočne v jeho vlastníctve.

V prípade, že si povinnosť podať včas daňové priznanie majiteľ nesplní, hrozí mu pokuta.

Informácia na záver

Obce či mestá zverejňujú sadzby dane, tlačivá aj všeobecne záväzné nariadenia na svojich webstránkach. Tiež uvádzajú podmienky, kedy je majiteľ od platenia dane za psa oslobodený alebo má nárok na jej zníženie. Niektoré samosprávne úrady ponúkajú aj možnosť podania daňového priznania za psa elektronickou formou.


Zdroj: slovensko.sk


#dan za psa #danove priznanie za psa #majitel psa #mam noveho psa #realitna kancelaria Bratislava

© 2024 AZ PROPERTY s.r.o – realitná kancelária